Creatieve oplossingen op maat                                                                                                                                                            +32 (0) 479 17 17 95

Algemene voorwaarden

Wij erkennen enkel onze eigen verkoopsvoorwaarden.

Afwijkingen zijn slechts geldig indien wij die schriftelijk bevestigen.

Offertes - Bestelling:

Al onze offertes zijn vrijblijvend gemaakt en elke bestelling verbindt onze Wood-B alleen na onze schriftelijke bevestiging. Al wat niet uitdrukkelijk vermeld is in de offerte is niet voorzien in de offerte.

Annulatie :

Bij vernietiging van de bestelling of verbreking der overeenkomst door de opdrachtgever komt aan Wood-B bvba een schadevergoeding toe gelijk aan 40 % van de overeengekomen prijs der bestelling, indien op het moment van de verbreking of vernietiging de aanmaak van de bestelde goederen nog niet werd begonnen . Indien met de productie ervan reeds een aanvang is gemaakt komt bij de vernietiging van de bestelling of verbreking aan Wood-B bvba een schadevergoeding toe gelijk aan min. 80 % van de overeengekomen prijs der bestelling, te verhogen indien Wood-B bvba kan aantonen dat het geleden verlies omvangrijker is.

Wijzigingen:

Indien de koper wijzingen wenst aan te brengen aan de verkoopsovereenkomst details of constructies is dit slechts geldig mits ons schriftelijk akkoord.

Leveringstermijn :

De leveringstermijn geldt enkel ten titel van inlichting en is niet bindend voor Wood-B bvba. Deze termijn zal zo stipt mogelijk nageleefd worden doch kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot verbreking van het contract. Ingeval van overmacht kan Wood-B bvba evenwel de bestelling vernietigen ofwel de leveringstermijn verlengen , dit alles zonder recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever. De firma behoudt zich alleszins het recht voor om het contract van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijzing aan de juridische toestand van de opdrachtgever. Tevens kan de firma de overeenkomst eenzijdig als ontbonden beschouwd zonder recht op schadevergoeding Voor de opdrachtgever ingeval van diens wanprestatie of indien deze tekort komt aan zijn betalingsverplichtingen, na verzending van een bevestigend aangetekend schrijven.

Waarborg:

De firma vertrekt een waarborg van zes maanden op alle werken door haar uitgevoerd en goederen door haar geleverd. De vrijwaringplicht rn.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze verleend door onze leveranciers. De waarborg vervalt onmiddellijk van zodra de opdrachtgever zelf zonder uitdrukkelijk akkoord van Wood-B bvba wijzigingen aanbrengt in door ons geplaatst materiaal. De aansprakelijkheid van de opdrachtgever is alleszins beperkt tot het bedrag dat de totale venale waarde van de geleverde goederen en diensten vertegenwoordigt.

Betalingen :

Al onze facturen zijn contant te voldoen zonder korting. Facturen niet betaald op de gestelde vervaldatum zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met de verwijlintresten van 1,5% per maand vanaf de datum van verzending der factuur. Daarenboven zal er een bedrag van 10% op het verschuldigd saldo met een minimum van 250€ van rechtswege en zonder ingebrekestelling onherleidbaar ten titel van forfaitaire vergoeding aangerekend worden. Bij niet betaling van facturen behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen of werken stop te zetten. Het in rekening gebracht BTW tarief wordt eenzijdig bepaald volgens gegevens ons toevertrouwd door de opdrachtgever en Wood-B bvba kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ingevolge foutief verstrekte inlichtingen.

Klachten :

Alle klachten moeten aan Wood-B bvba gemeld worden binnen de 8 kalenderdagen na de levering en plaatsing per aangetekend schrijven. Klachten geven geen aanleiding voor niet betaling van de factuur. De factuur dient voldaan te zijn om de klacht als ontvankelijk te beschouwen.

Plaatsing :

Indien de voorbereidende werkzaamheden waarvoor Wood-B bvba niet gelast werd, dermate onvakkundig zijn uitgevoerd, om welke reden dan ook en bv. omdat zij niet beantwoorden aan de plannen, dat de ontworpen constructie volgens de afgesproken maatvoering technisch niet realiseerbaar is, behoudt Wood-B bvba zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te ontbinden te laste van de opdrachtgever middels aangetekend schrijven. In dit geval is een schadevergoeding lastens de opdrachtgever verschuldigd die overeenstemt met de werkelijke geleden schade. Alleszins bevrijdt de opdrachtgever Wood-B bvba uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid en verhaal voor schade door een wijziging in de uitvoering. Die een gevolg is van niet overeenkomstig de voorgeschreven planning door de opdrachtgever uitgevoerde voorbereidende werkzaamheden. Bovendien is het meerwerk van de alsdan door de gebrekkige uitvoering van de voorbereidende werken noodzakelijk geworden constructiewijzigingen, supplementair ten laste van de opdrachtgever. De afmetingen voorkomend op de door ons verstrekte plannen gelden slechts ten titel van vrijblijvende inlichting en kunnen in geval van onjuistheid geenszins de verantwoordelijkheid van Wood-B bvba in gedrang brengen.

Werken in regie:

Werken in regie zijn steeds uitgedrukt in uurtarieven. Elk begonnen kwartier wordt aangerekend. De aangerekende uren beginnen en eindigen steeds in atelier te Niel.

Geschillen :

Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het Gerechtelijk arrondissement Antwerpen . Het Belgisch recht zal steeds van toepassing zijn.
 

MAATWERK
Keuken, badkamer, dressing of kantoor... voor ons is alles mogelijk op uw maat!

KEUKEN
Uw ideale keuken wordt eindelijk realiteit!

BADKAMER
Maatwerk brengt sfeer in uw  badkamer!

KANTOOR
Bij u thuis of op bedrijf, wij zorgen steeds voor een aangename werkomgeving!